2400
Të punësuar direkt në këtë sektor
PAMKOS është zëri i menaxhimit të mbeturinave në Kosovë.

EKO SISTEMI

RICIKLIMI

SHËRBIME CILËSORE

MJEDIS I PASTËR

Aktivitetet e Fundit