Stafi Menaxhues

Drejtori Ekzekutiv – Merlina Beu Muçaj

Drejtori Ekzekutiv – është zyrtari kryesor administrativ, ekzekutiv dhe financiarë i shoqatës dhe përfaqësuesi i autorizuar për komunikim me jashtë.

Zyrtari i Projekteve - Rijeta Haxhiu

Zyrtari i Projekteve – është përgjegjës për projekte dhe hartimin profesionale që ndërlidhen me çështje specifike për nevojat e PAMKOS dhe anëtarësisë se Shoqatës.

Zyrtari për Administratë dhe Financa – Isa Krasniqi

Zyrtari për Administratë dhe Financa – është përgjegjës për administratë, operacione financiare, dhe burime njerëzore.