Bordi Drejtues

Bordi i PAMKOS

Bordi Drejtues i PAMKOS – është përgjegjës për menaxhimin e Shoqatës dhe pronës së saj.

 

Bordi Drejtues është i përbërë nga anëtarë të deleguar nga Kuvendi i Anëtarëve të Asociacionit, në pajtim me ligjet e zbatueshme, Statutin e Asociacionit dhe aktet tjera normative të tij.