Këshillat

Këshillat e PAMKOS

Këshilli Profesional Financiar

Këshilli financiar shqyrton çështje të rregullta financiare dhe çështje me rëndësi të ngritura nga fushëveprimi i financave. Këshilli shqyrton dhe jep opinione, propozime dhe rekomandime për Kuvendin, Kryetarin e Bordit dhe Drejtorit Ekzekutiv.

Këshilli Profesional Administrativ

Këshilli Profesional Administrativ është përgjegjëse të shqyrtoj çështjet me rëndësi nga fushëveprimi i administratës dhe ato juridike. Këshilli shqyrton dhe jep opinione, propozime dhe rekomandime për Kuvendin, Kryetarin e Bordit dhe Drejtorit Ekzekutiv.

Këshilli Profesional Operativ

Këshilli Profesional Operativ është përgjegjëse të shqyrtoj çështjet me rëndësi nga fushëveprimi operativ. Këshilli shqyrton dhe jep opinione, propozime dhe rekomandime për Kuvendin, Kryetarin e Bordit dhe Drejtorit Ekzekutiv.